Serveis fiscals i Comptables


El bufet d'advocats que s'especialitza en dret fiscal, realitza tasques com la presentació de declaracions, gestió i tramitació d'impostos, impostos de societats, de successions i donacions, impost sobre el patrimoni i sobre la renda de les persones físiques, IVA, inspeccions fiscals, sancions, etc.

La professió comptable és considerada una de les professions amb el més alt estàndard d'ètica professional. La professió comptable és controlada en tots els països per un col·legi o una associació de comptadors públics certificats.

>La tendència de la professió comptable des de 1990 no solament es controlar els llibres, sinó aquella persona qui és capaç de gerència, administrar i dirigir l'activitat econòmica - financera d'una empresa o organització.

 

Impost sobre Societats:

Assessorament comptable i fiscal en les declaracions sobre l'Impost sobre Societats.
Optimització de crèdits fiscals i aprofitament d'incentius fiscals.
Consolidació fiscal.
Règims especials.
Tancament d'exercici.

Fusions i adquisicions:

Assessorament en fusions, escisions i adquisicions.
Planificació d'operacions societàries de reestructuració.
Aplicació del règim fiscal especial

Auditoria fiscal:

Estudi i anàlisi de riscos fiscals en funció de determinades operacions d'adquisició i preses de participació.
Estudi del grau de compliment de les obligacions fiscals.

Empresa Familiar:

Planificació de l'empresa familiar.
Exempció en l'Impost sobre Patrimoni.
Bonificacions en l'Impost sobre Successions i Donacions.
Organització de les successions familiars.
Protocol familiar.
Adquisició d'empreses familiars.
Minimització de l'impacte fiscal de la renda distribuïda entre familiars.

 

Impost sobre el Valor Afegit, Impostos especials i Duanes:

Assessorament d'empreses de comerç.
Importacions i exportacions.
Operacions intracomunitaries.
Règims especials.
Devolucions d'IVA.
Inspecció de duana.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

Persones físiques: Planificació fiscal, retencions i retribucions en espècie.

Impostos sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats:

Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics documentats:
Incompatibilitat amb Impost sobre Valor Afegit.
Supòsits de renúncia a l'exempció d'IVA.
Tributació per AJD, de documents mercantils de naturalesa administrativa.

Estudi Planificació fiscal internacional:

Inversions estrangeres.
Establiments permanents.
Agrupacions d'interès econòmic.
Entitats de tinença de valors estrangers.
Convenis de doble imposició.

Renda No Residents:

Establiments permanents a Espanya.
IRPF de personal desplaçat.
Tributació a Espanya de les diverses rendes: dividends, interessos, obtingudes sense establiment permanent.

Procediment tributari:

Assistència i representació en procediments de gestió i recaptació.
Recursos i reclamacions econòmic - administratives contra actes de l'Administració Tributària.
Contenciós tributari.

Hisendes Locals:

Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Tasas y cánones autonómicos.
Otros tributos municipales.

Fundacions i Entitats sense fins de lucre:

Incentius fiscals i compliment de requisits.
Assessorament en el reflex comptable de les operacions amb implicacions fiscals.
Avantatges fiscals de les operacions a realitzar.
Minimització de costos per IVA.
Assessorament general en relacions amb l'Administració Tributària.